Volume 15

Lista utworów Vol 15

Cool ciąg dalszy. III Nurt: Stan Kenton, John Lewis, Charles Mingus, G. Schuller, G. Russel
 Round Midnight (Monk)
Miles Davis and Michel Legrand's Orchestra

Phil Woods - sa, John Coltrane - ts, Jerome Rihardson - brs, cl, Herbie Man - fl, Betty Glamann - harp, Ed Costa  - vib, Barry galbraith - g, Bikk evans - p, P. Chambers - b, Kenny Dennis - d.
CBS Mono 62637, N. York 25 VI 1958

Licencja udzielona przez Sony Music Entertainment Polska

 

4:00


 Mirage (Rugolo)
Stan Kenton and His Orchestra / 38 osob/

Capitol rec. 28002, Los Angeles 3 II 1954

Licencja udzielona przez Pomaton EMI 

 

5:00


 Egdon Heath (Russo)
Stan Kenton and His Orchestra / 20 osob/
Capitol EAPZ-525, Los Angeles 3 III 1954

Licencja udzielona przez Pomaton EMI

 

4:00


 Transformation (Schuller)
Brandeis Jazz Festival Ensemble / 11 osob/

między innymi :
Jimmy Knepper - tb, Ted Charles - vib, Bill Evans - p.

Columbia WL 127, N. York 20 VI 1957

Licencja udzielona przez Sony Music Entertainment Polska

 

5 :55


 Piazza Navona (Lewis)
John Lewis and His Orchestra / 15 osob/
Atlantic LP 1334, N. York 15 II 1960

Licencja udzielona przez Warner Music Poland

 

6:30


 Concerto for Billy The Kid (G. Russell)
George Russell and His Smalltet

Miedzy innymi: Art Farmer - tp, Bill Evans - p, Milt Hinton - b.
RCA Victor LPM 1372, 17 X 1956

Licencja udzielona przez BMG Poland

 

4:50


 Eclipse (Mingus)
Charles Mingue Octet

Janet Thurlow - voc, Willie denis - tb, Ed Caine - as, Teo Macero - ts, Danny Bank - brs, Jackson Wilev - cello, J. Lewis - pCharlie mingus - b, Kenny Xlark - d
Debut EP 450, N. York 1953

With kind permission of ZYX Music GmbH & Co.KG

 

3 :10


 Concertino for Jazz Quartet And Orchestra (Schuller)
Modern Jazz Quartet and Symphny Orchestra, conductor G. Schuller

Third Movement
Atlantic 1359, N. York 1960

Licencja udzielona przez Warner Music Poland

 

5:50 War Gewessen (Baker)
George Russell Sextet

Do Ellis - tp, David baker - tb, Dave Young - ts, G. Russel - p, Chuck Israel - b, Hunt - d.
Milestone DL-7-4183, N. York X 1960

 With kind permission of ZYX Music GmbH & Co.KG

 

6:20


 Song to a Seagull (Joni Mitchell)
Don Sebeski and His Orchestra

From "Giant Box" album. Paul Desmond - as solo.
CTI Records CTX 6031-32, N. York IV-V 1973

Licencja udzielona przez Sony Music Entertainment Polska

 

5:50


 Magma (Trzaskowski)
Studio Jazzowe Polskiego Radia - dyr. Jan "Ptaszyn" Wroblewski.

Solisci: Wlodzimierz Nahorny - fl, Z Seifert - vn
Muza PN SYL 1141, 8 II 1973

Licencja udzielona przez P. P.  Polskie Nagrania

 

5:20


 Jazz Suite for Brass (J. J. Johnson)
The Brass Ensemble of the Jazz and Classical Music Society - conductor: Gunther Schuller, solo Miles Davis - flugelhorn

CBS mono 63637, N. York 23 X 1956

Licencja udzielona przez Sony Music Entertaimnent Polska

 

5:02
  
 Wprawdzie najbardziej reprezentatywne dla coolu są nagrania małych grup jazzowych (CD-14), to dla spokrewnionych z coolem idei i koncepcji najżyżniejszą glebą stały się orkiestry różnej wielkoœci, aż do symfonicznej włącznie. Przyczyna jest oczywista. Im więcej instrumentów w zespole tym większa dla aranżera czy kompozytora pokusa wypróbowania swych pomysłów. 
    Ewolucja niektórych orkiestr w latach czterdziestych i pięćdziesiątych, oddalając je od formuły swingowej, czyniła je aparatami typowo europejskich postaw eksperymentalnych. Nie chcąc jednak zrezygnować z atrakcyjnoœci najistotniejszych elementów jazzu, usiłowano pogodzić je z bogatym obszarem œrodków i estetyki współczesnej "poważnej" muzyki. Była to tendencja nie nowa, by wymienić chociażby przykłady Paula Whitemana i George'a Gershwina ale wprowadzono ją niejako oficjalnie w latach pięćdziesiątych pod nazwą TRZECIEGO NURTU.
     Zarówno założenia jak i nazwę sformułował ur. w 1925 r. GUNTHER SCHULLER, waltomista, kompozytor i muzykolog. Jego najbliższym 
sojusznikiem stał się leader Modern Jazz Ouartetu, John Lewis. Udało im się też utworzyć półinstytucjonalną Orchestra U.S.A., która stała się warsztatem realizującym trzecionurtowe koncepcje. Doœć szybko wokół tej dwójki skupiła się liczna grupa twórców: George Russell, Hal Overton, Bili Russo, Teo Macero, Don Sebeski, Pete Rugolo oraz sporadycznie, Charles Mingus, Michel Legrand, Benny Golson i J. J. Johnson. Prawie wszyscy zwrócili się do takich znanych form europejskiej muzyki jak suita, koncert, koncertino, poemat symfoniczny czy utwory programowe.
     Trzeci nurt znalazł też swych eksponentów w Europie (Rolf Liebermann), w tym także i w Polsce, gdzie wybitnymi jego przedstawicielami stali się Andrzej Trzeskowski (1933-1998) i Adam Sławiński.


  
 Although the most representative for cool are recordings by small jazz groups (CD-14), the most fertile soil for cool-related ideas and means were orchestras of various kinds and sizes, up to the full symphony one. The reason is quite obvious.
    The more instruments in the band, the greater is temptation for the arranger-composer to try new ideas. The evolution of some jazz orchestras in the Forties and 'Fifties, steering away from the swing band formula, made them ideal tools for the approaches similar to the European ones. However, not willing to resign from attractive jazz elements, the experimenters tried to reconcile them with the rich realm of means and esthetics of the modern "serious" music. The tendency itself was not new, to name only Paul Whiteman and George Gershwin, but it was introduced officially and formulated in the 'Fifties under the name THIRD STREAM by GUNTHER SCHULLER (b.1925), composer, musicologist and French horn player. His principal ally in that field became the well known leader of the Modern Jazz Quartet, John Lewis (CD-14) and they were joined very soon, after they managed to constitute their Orchestra U.S.A., by the outstanding composers: George Russell, Hal Overton, Bill Russo, Teo Macero, Pete Rugolo, Don Sebesky and, sporadically, by Benny Golson, Charles Mingus, J.J.Johnson and Michel Legrand.
    They turned to such European forms like suite, concerto, concertino, the symphonic poem or program pieces. The Third Stream ideas found their exponents in Europe too (Rolf Liebermann in Switzerland). In Poland the best composers of Third Stream music were Andrzej Trzaskowski and Adam Sławiński.

Powrot do spisu płyt
https://sites.google.com/site/historiajazzu/history-of-jazz-28-cds


Comments